De Nationale Kunstles Bon

Algemene voorwaarden

Artikel1 -    Definities

Opdrachtnemer:                      
Stichting De Nationale Kunstlesbon, gevestigd te                    
Krommenie

                    Popelstraat 5-A (geen bezoekadres).
Telefoonnr. 075 7370200 / 06 44551887                    
email: contact@denationalekunstlesbon.nl
BTWnummer NL055934195B02                    
Kvk dossier nr. 60206152                    
Rekening nummer NL56 KNAB 0723  7161  88

Opdrachtgever                         
De  wederpartij die zich tot de Nationale Kunstlesbon.nl richt voor het plaatsen van een bestelling

Opdracht:                                 
De bestelling die in onderling overleg tussen opdrachtgever en   opdrachtnemer plaatsvindt

Artikel 2 -   toepasselijkheid

Deze   algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes   werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en   opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Algemene   voorwaarden van opdrachtgever gelden alleen wanneer deze door opdrachtnemer   schriftelijk zijn geaccepteerd.

Artikel 3 -   offertes

3.1   Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door   opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever   is verantwoordelijk voor het geven van alle essentiele informatie voor correcte uitvoering   en afronding van de door hem gegeven opdracht.

3.2   De door de Nationale Kunstlesbon.nl geplaatste offertes zijn vrijblijvend, en geldig gedurende 30   dagen, tenzij anders aangegeven. De   Nationale Kunstlesbon.nl is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding hiervan door de   opdrachtgever binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders   aangegeven.

3.3   De prijzen in de genoemde offertes zijn voor consumenten inclusief   BTW, en   voor bedrijven exlusief BTW en andere heffingen van overheidswegen. De voor   opdracht te maken kosten, waaronder verzend en adminstratiekosten worden door de   Nationale Kunstlesbon.nl  apart berekend.

3.4   Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de   aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. De   opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor gegevens en bescheiden die afkomstig   zijn van derden.

3.5   Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4  - Ter   beschikking stellen van informatie en medewerking

4.1   Opdrachtgever dient zijn opdracht volledig en duidelijk te   formuleren.

4.2   De uit de vertraging van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het   honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of behoorlijk ter beschikking   stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, maar ook het niet voldoende   medewerking verlenen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering van   de overeenkomst

5.1   De Nationale Kunstlesbon.nl  zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in   ontvangst nemen en uitvoeren van de opdracht.

5.2   De Nationale Kunstlesbon.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die   voortvloeit uit, of verband houdt met de uitvoering van de opdracht.

5.3   Afspraken en toezeggingen in afwijking van de overeenkomst van de Nationale Kunstlesbon.nl zijn   slechts bindend, als deze afspraken of toezeggingen door de Nationale Kunstlesbo.nl schriftelijk   zijn bevestigd.

Artikel 6 -   tarieven.

6.1   De bon is aan te schaffen via de website de Nationale Kunstlesbon.nl. Het   is mogelijk meerdere bonnen aan te schaffen van €15 €30,- en van €45,-. Na   ontvangst van de bestelling stuurt de Nationale Kunstlesbon.nl de factuur aan de opdrachtgever   welke binnen 2 weken dient te worden voldaan. Terstond   na betaling zal opdrachtnemer de bon (nen) toezenden aan   opdrachtgever.

6.2   Bij aanschaf van de bon wordt een fee van €1.95 incl. BTW per bon aan   administratiekosten berekend. Betaling   van de bon geschiedt d.m.v. elektronische betaling met IDEAL/Paypal, danwel door   voorafgaande overschrijving van het bedrag naar RABOBANK Zaanstreek rekening   nummer 1621. 29. 416 t.n.v. De Nationale Kunstlesbon. De   Nationale Kunstlesbon.nl  accepteert geen betaling achteraf.

Artikel 7 -   Betalingsvoorwaarden.

Betaling   dient plaats te vinden binnen 2 weken na aanvaarding van de opdracht door   NKLB.nl. Na   ontvangst van betaling verzendt de Nationale Kunstlesbon.nl de bon(nen)  naar opdrachtgever of   naar de door opdrachtgever aangegeven bestemming. Separaat   zal in factuur digitaal danwel per post aan opdrachtgever worden   verzonden. De   bon is een betaalmiddel, en is voorzien van een unieke code. De   Bon is 1 jaar geldig. Het   is niet mogelijk de Kunstlesbon in te wisselen voor geld. De   bon is vrij overdraagbaar. De   bon is alleen geldig voor het afnemen van kunstlessen, en is alleen door de   kunstdocent of instelling te verzilveren.

Artikel 8   klachtenregeling

Klachten   over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 2 weken na   bestel datum, schriftelijk te worden gemeld aan de Ntionale Kunstlesbon.nl. Na deze periode    vervalt het recht om te reclameren.

Artikel 9 Opschorting en   ontbinding.

Bij   niet tijdige betaling als genoemd onder artikel 8 is de Nationale Kunstlesbon.nl   bevoegd de   nakoming van de verplichting op te schorten of de opdracht te   ontbinden.

Artikel 10   Aansprakelijkheid.

10.1   Voor elke door de Nationale Kunstlesbon.nl aanvaardde opdracht geldt dat er sprake is van een   inspanningsverplichting.

10.2   De Nationale Kunstlesbon.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde   resultaten. De   Nationale Kunstlesbon.nl kan niet aanspraklijk gesteld worden voor wangebruik van de   bon. De   Nationale Kunstlesbon.nl is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

Artikel 11 intellectueel   eigendomsrecht

Het   is niet toegestaan om de inhoud van de website van de Nationale Kunstlesbon.nl of een gedeelte   daarvan te verveelvoudigen danwel ter beschikking te stellen zonder toestemming   van de Nationale Kunstlesbon.nl 

Artikel 12   Overmacht

Onder   overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent   in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,   voorzien of onvoorzien waarop de Nationale Kunstlesbon.nl geen invloed kan uitoefenen, waardoor   de Nationale Kunstlesbon.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Partijen   kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de   opdracht opschorten. Als   deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de   opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de   andere partij.

Artikel 13   Geschillen.

In   geval van geschillen, zullen partijen trachten deze in eerste instantie   onderling op te lossen. Indien   het onmogelijk is gebleken het geschil op te lossen zal het geschil worden   beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 14 Toepasselijk   recht.

Op   elke opdracht tussen de Nationale Kunstlesbon.nl en de opdrachtgever is het Nederlands recht van   toepassing, ook als opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het   buitenland.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DOCENTEN/ INSTELLINGEN

De docent is  bevoegd en gekwalificeerd  voor het geven van kunstlessen.

Hieronder begrepen zijn lessen in: Theater, drama, dans, muziek, (zowel het bespelen van een instrument als muziektheorie en compositie),  beeldende kunst, fotografie, schrijverskunst, textiele werkvormen, grafische vormgeving. 

De docent zal zijn/haar werkzaamheden naar eigen inzicht en deskundigheid verrichten.

De docent buiten het bestand van de Nationale Kunstlesbon.nl kan zich aanmelden en inschrijven.

Voor elke door de Nationale Kunstlesbon aangeleverde leerling wordt 10% aan administratiekosten over  het saldo van de bon berekend. Dit kan worden verdisconteerd door de lesprijs met 10% te verhogen, of door het op te geven bij de belasting aangifte.

De Nationale Kunstlesbon.nl functioneert als platform tussen leerling en docent.

De Nationale Kunstlesbon.nl  is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van de werkzaamheden.

De Nationale Kunstlesbon.nl is niet aansprakelijk voor eventueel wangebruik van de bon.

De docent of kunstinstelling dient zelf zorg te dragen voor wettelijke verplichtingen als BTW betaling, overige belastingen, etc. voortvloeiende uit het geven van de lessen.

De Nationale Kunstlesbon.nl verwijst voor overige bepalingen naar de voorwaarden voor consumenten en bedrijven.

 

                                  

Kado geven!

Geef een schilderworkshop of balletlessen  cadeau. Geef de Nationale Kunstlesbon!

BESTEL DE BON

Verzilveren

Hier kunt u als docent de bon verzilveren

BON VERZILVEREN

Deelnemers

Ook bij deze lesaanbieders kunt u met de bon betalen. kunstdocenten kunnen zich hier inschrijven

BEKIJK DE DEELNEMERS

Algemene voorwaarden | Privacy Policy | © Alle rechten voorbehouden De Nationale Kunstles Bon